På vegne av dekanen: Informasjon om Covid-19 (koronavirus)

Scroll down for English

Kjære studenter og ansatte,

Vi er inne i en krevende tid med stor usikkerhet rundt utviklingen av Covid-19 sykdommen (koronavirus). Viruset er meget smittsomt og sprer seg raskt. Majoriteten av de som smittes får relativt milde influensalignende symptomer, men en ikke ubetydelig andel vil kunne bli alvorlig syke.

Jeg oppfordrer alle studenter og ansatte om å bidra til redusert smittespredning gjennom å følge de råd og retningslinjer som dere finner på Innsida og FHI. Disse oppdateres daglig.

For å sikre at sykehusenes kapasitet ikke sprenges må vi sette inn begrensende tiltak som strekker ut smittespredningen i tid og dermed reduserer antallet individer som er alvorlig syke på et og samme tidspunkt (blå kurve).

For de fleste vil Covid-19 ikke gi alvorlig sykdom, men det er vårt felles ansvar å bidra solidarisk for å redusere risikoen for alvorlig sykdom og død blant eldre og utsatte individer med kronisk sykdom.

Med vennlig hilsen,

Anne Kristine Børresen, dekan, Det humanistiske fakultet, NTNU

Dear students and staff,

We are in a time of great uncertainty about the development of covid-19 disease (Corona virus). The virus is highly contagious and spreads rapidly. Most of those infected experience relatively mild flu-like symptoms, but a not insignificant proportion could become seriously ill. To ensure that the capacity is not exceeded, we must take protective measures that will extend the spread of infection in time and thereby reduce the number of individuals seriously ill at one time (blue curve).

I encourage all students and staff to contribute to reduce the spread of infection by following the advice and guidelines that you will find at Innsida and FHI. These are updated daily.

For most people, Covid-19 will not cause serious illness, but it is our shared responsibility to contribute with solidarity to reduce the risk of serious illness and death among elderly and vulnerable individuals with chronic disease. We also need to help so that health care personnel do not get infected.

Sincerely,

Anne Kristine Børresen, dean, Faculty of humanities, NTNU