Valg av fakultetstillitsvalgt, vår 2021

Stem på/Vote at: studentvalget.no

*English below*

Vi skal velge to stillinger for perioden H21-V22 (Internt ansvarlig og Kommunikasjonsansvarlig FTV). I tillegg skal vi ha suppleringsvalg av Læringsmiljøansvarlig FTV som sitter for høsten 21. Du kan melde kandidatur via denne lenken. Frist 23.04 kl 2359

Her kommer en kort innføring i hva de ulike stillingene gjør:

Internt ansvarlig FTV

 • Leder Studentrådet HF
 • Arrangerer studentrådsmøter på fakultetet
 • Er møteleder ved HFs studentrådsmøter
 • Forvalter personalansvar for de instituttillitsvalgte i Studentrådet HF
 • Koordinerer ITVene, og sørger for at alle institutt har nok ITVer
 • Sitter i fakultetsstyremøter

Kommunikasjonsansvarlig FTV

 • Organiserer valguka i samarbeid med de andre studentrådene
 • Oppdaterer studentrådets hjemmeside og sosiale medier
 • Jobber med referansegruppekurs
 • Ivaretar det sosiale miljøet på Studentrådet HF

Læringsmiljøansvarlig FTV

 • Være observatør på møter og ha kontakt med Velferdstinget (VT) og Studenttinget (Sti)
 • Holde seg selv og studentrådet HF godt informert rundt viktige læringsmiljøsaker og studenters rettigheter
 • Sitter i instituttledermøter
 • Sitter i formøte til Utdanningsutvalget

 

Datoer for valgperioden:

 • 12.04 kl 1415: Allmøte for HF
 • 19.04 kl 1415: Allmøter for (de fleste) institutt
 • 23.04 kl 2359: Frist for å melde kandidatur. Kan gjøres via denne lenken
 • 26.04 kl 0900: Digitalt valg åpner
 • 29.04: VALGDAG! Valget stenger 23:59
 • 30.04: Resultatene offentliggjøres

 

Two positions are up for election for the period H21-V22 (Internt ansvarlig og Kommunikasjonsansvarlig FTV). In addition, we will have a supplementary election of the Læringsmiljøansvarlig FTV, who sits for the autumn of 21. You can submit your candidacy through this link. Deadline 23.04 at 2359

Here is a brief introduction to what the different positions do:

Internally responsible FTV

 • Leads Student Council HF
 • Organizes student council meetings at the faculty
 • Is chair of meetings at HF’s student council meetings
 • Manages personnel responsibilities for the ITVs in the Student Council HF
 • Coordinates the ITVs, and ensures that all departments have enough ITVs
 • Sits in faculty board meetings

FTV communications manager

 • Organizes the election week in collaboration with the other student councils
 • Updates the student council’s website and social media
 • Arranges reference group courses
 • Takes care of the social environment at the Student Council HF

Learning environment manager FTV

 • Be an observer at meetings and have contact with the Welfare Parliament (VT) and the Student Parliament (STi)
 • Keeps self and the student council well informed about important learning environment issues and students’ rights
 • Sits in department head meetings (ILM)
 • Sits in the presidency of the Education Committee

 

Dates for the election period:

 • 12.04 at 1415: Allmøte for HF
 • 19.04 at 1415: Allmøte for (most) department
 • 23.04 at 2359: Deadline for submitting candidacy. Can be done through this link
 • 26.04 at 0900: Digital election opens
 • 29.04: ELECTION DAY! The election closes at 23:59
 • 30.04: The results are published

Én kommentar til “Valg av fakultetstillitsvalgt, vår 2021”

Det er stengt for kommentarer.