mars 26, 2022

Kandidatskjema Morten Eidsvaag Althe

Navn: Morten Eidsvaag Althe

Alder: 24

Studie: Lektorutdanning i nordisk, 3.året

Kontaktinformasjon: mortenea@stud.ntnu.no

Stiller til: Internt ansvarlig fakultetstillitsvalgt

Informasjon om kandidaten: 

Hei! Jeg heter Morten og kommer fra Kristiansund. Fortiden er jeg inne i mitt 6. semester som lektorstudent på Dragvoll. Så langt i studietiden min har jeg vært en aktiv student med flere verv, blant annet i linjeforeningen Erudio. Siden V2021 har jeg innehatt tilliten fra mine medstudenter som tillitsvalgt for lektorstudentene ved det humanistiske fakultet.

Motivasjon for å stille: 

Min tid som tillitsvalgt har vært utrolig givende og lærerikt. Jeg stiller til valg som fakultettillitsvalgt fordi jeg føler dette er en naturlig videreføring av det arbeidet jeg har deltatt i de siste semestrene. Med tanke på at det skal velges 3 nye fakultettillitsvalgte, vurderer jeg behovet for kontinuitet og erfaring fra Studentdemokratiet som sentrale for Studentrådet HFs videre arbeid. Som lektortillitsvalgt føler jeg at jeg har opparbeidet meg denne erfaringen, gjennom samarbeidet jeg har deltatt i på tvers av institutt og fakultet som lektortillitsvalgt.